روز شمار حصر:
عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی