روز شمار حصر:
در عین حالی که اختلافها باید باشد، واقعا مسؤولان بزرگ کشور، کسانی که تدبیر می‌کنند و امور دستشان است باید زمینه این اتحاد و انسجام را در مملکت پدید آورند و اگر مسایلی باعث دلخوریهایی است که بجا یا نابجا وجود دارد، آنها را مرتفع و با نگاه به آینده همه بتوانند در عرصه خدمت حضور داشته باشند.