روز شمار حصر:
شهید رجایی و همسر محترمشان از جمله کسانی بودند که با همه وجود به آن آرمان‌ها وفادار بودند و رفتارشان هیچ نشانی از ریا و دورویی نداشت و مهندس میرحسین موسوی و خانم دکتر رهنورد هم از جمله کسانی هستند که ارزش‌هایی را که به خاطر آن‌ها انقلاب شد از ابتدا باور داشته و پایبند به آن‌ها بودند و همچنان اصالت خود را حفظ کرده و به همان شعارها وفادار هستند.

حسین نورانی نژاد
ریحانه طباطبایی
مرتضی کاظمیان