روز شمار حصر:
محمدتقی کروبی: ساعت يك بامداد امروز پنج شنبه پدر بدليل اعتصاب غذاى خشك به بيمارستان منتقل شدنند. مهدی کروبی در اعتراض به روند و شیوه حصر غیرقانونی و غیرشرعی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است. خانم فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی در مصاحبه با سحام با تایید این خبر گفت: “آقای کروبی امروز پس از نماز صبح وارد اعتصاب غذای خشک شدند.”