روز شمار حصر:
‌از روحاني مي‌خواهم چون اين عزيزان در شرايط سني و سلامتي نامناسبي هستند اگر خداي نكرده اتفاقي كه براي آقاي هاشمي رخ داد براي اين محصورين هم رخ دهد در شأن نظام نخواهد بود. از رهبري هم تقاضا داريم كه عنايت ويژه‌اي مبذول كنند و به مسوولان مربوط دستور دهند كه اين حصر بيش از اين كشدار نشود.