روز شمار حصر:
این کدورت‌ها و کینه‌ها و سختگیری ها و تا این حد سخت‌افزاری به مسائل امنیت و دیگر مسائل جامعه نگاه کردن، ایجاد شقاق و نقار در جامعه و محدود کردن بسیاری از نیروهایی که می توانند در خدمت انقلاب باشند، به نفع هیچ کس نیست.