روز شمار حصر:

مهدی کروبی ساعاتی در بیمارستان قلب بود

مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز، امروز برای ساعتی برای انجام معاینه قلب در بیمارستان قلب تهران حضور داشت.

به گزارش سحام، محمدحسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی گفت که دستگاهی برای تست قلب به ایشان متصل شده و شرایط ایشان را برای ۲۴ ساعت زیر نظر خواهد داشت.

محمد حسین کروبی همچنین گفت که در حال حاضر پدرش به منزل بازگشته است و در صورت نیاز دوباره به بیمارستان منتقل خواهد شد.

مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد.