روز شمار حصر:

دخترمیرحسین موسوی: دیوارها محكوم به فرو ريختن است

نرگس موسوی در سالگرد حصر پدر و مادر خود نوشته است: مفهوم اميد تا پيش از خرداد ٨٨ چيز ديگري بود. مثل انتظار شنيدن صداي زنگ تلفن وقت تنهايي ودلخوشي هاي كوچك بعد از دلهره هاي كوچك... از صبح روز ٢٣ خرداد ٨٨ اميد رنگ ديگري گرفت.. مثل انتظار براي بيدار شدن يك عزيزي كه به كما رفته است.. انتظار بزرگ تر شد و اميد بزرگ تر.و اما با شروع ٢٥ بهمن ٨٩... اميد عظمت پيدا كرد و تمام ذهن و روحم را لبريز كرد...اميد ديدن روي پدر و مادر گاهي پس از ماه ها بي خبري و دلتنگي را فقط نميگويم... بلكه اميد به آزادي.. اميد به باز شدن ناگهاني درهاي زندان ها ... اميد به فرو ريختن اينهمه ديوارهاي بيهوده... ديوارهايي كه تا خود اسمان هم سر بكشند ريختني هستند... چرا كه ديواري كه سقفي را روي شانه هايش نگيرد و پناه ندهد انسانيت را، محكوم به فرو ريختن است...