روز شمار حصر:

اخبار

اگر دولت اعتدال به واسطه دیگر الویت هایش خود را متعهد به پاسخگویی به مطالبات اساسی مردم در رفع حصر، ایجاد بستر مناسب برای آزادی های سیاسی و مدنی و رها کردن نخبگان از بند نمی داند لیکن موظف به پاسخگویی در قبال رفتارهای غیر قانونی و انسانى مأمورین خود نظیر فروغی که مأموریت خود را ستاندن تدریجی جان کروبی و موسوی می داند، می باشد.
اگر هر کسی مسئولیت خود را به خوبی انجام میداد، وضع اینگونه نبود، از جمله اگر روحانیون شجاع و حق طلب، حصر را غیرقابل قبول اعلام می کردند شاهد چنین وضعیتی نبودیم.