روز شمار حصر:

اخبار

«دفاع از مظلوم باید به شکل مناسب باشد. امروز جناب آقای موسوی از نظر ما مظلوم است. بارها عرض کرده‌ایم ایشان یک شخص مؤمن است؛ همیشه تابع امام بود و شخص فقیه عارفی مثل امام خمینی تا آخر عمر ایشان را دوست می‌داشت. نه تنها امام، مرحوم حضرت آیت‌اللّه‌العظمیٰ نجابت نیز در تفسیرها و گفتارشان بسیار از ایشان تعریف می‌کرد.»