روز شمار حصر:

اخبار

سال 92 که برای خداحافظی تعطیلات عید خدمتشان رسیدم گفتم خبر خوشی دارید؟ عیدی ما باشد، گفتند پس از عید خبر خوشی به شما می‌دهم. بعد از تعطیلات پرسیدم نفرمودید خبر خوش چیست؟ گفت بنا بود راجع به رفع حصر اتفاقاتی بیافتد، ولی افرادی نگذاشتند.از آرزوهای ایشان این بود که حصر برداشته بشود.
این کدورت‌ها و کینه‌ها و سختگیری ها و تا این حد سخت‌افزاری به مسائل امنیت و دیگر مسائل جامعه نگاه کردن، ایجاد شقاق و نقار در جامعه و محدود کردن بسیاری از نیروهایی که می توانند در خدمت انقلاب باشند، به نفع هیچ کس نیست.