روز شمار حصر:

اخبار

خاتمی اظهار کرد: استراتژی ما حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از اصل نظام و تعامل با حفظ هویت و البته دفاع از کشور و نظام در برابر تهدیدها و خطرات و نیز دفاع از حقوق اساسی مردم بوده و خواهد بود. با باز شدن فضا و فراهم شدن زمینه نقد خواهید دید که اصلاح طلبان خود اولین کسانی هستند که خود را نقد می کنند.