روز شمار حصر:

بازگشت حمید قاسمی زندانی محکوم به اعدام به کانادا

حمید قاسمی زندانی محکوم به اعدام که روز دوشنبه  دوم مهر از زندان اوین آزاد شده بود به کانادا بازگشت.