روز شمار حصر:

فرزندان دو مادر دربند، فاطمه خردمند و نسرین ستوده

متین لواسانی و نیما خندان فرزندان مادران دربند فاطمه خردمند و نسرین ستوده!
اولی میگوید مامان رفته سر کار که برگشتنی برایم اسباب بازی بخرد و دومی می گوید مامان دیگر نمی آید.