روز شمار حصر:

واکنش اصلاح طلبان زنجان به محدودیتهای جدید برای خاتمی:روحانی اخطار قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد

شورای هماهنگی اصلاح طلبان زنجان با اشاره به محدودیتهای جدید برای محمد خاتمی و حصر رهبران جنبش سبز از روحانی خواستند که «اخطار قانون اساسی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد».

نویسندگان این بیانیه در پایان این پرسش را مطرح کرده اند که «آیا زمان آن نرسیده که کمیسیون اصل نود مجلس به رسالت تاریخی خود عمل کند و مخالفان حاکمیت قانون را به مسیر رعایت قانون و عمل به آن برگرداند؟!»

متن بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان در واکنش به خبر اعمال محدودیتهای جدید بر محمد خاتمی در پی می آید

گویی بر سریال اقدامات غیر قانونی عده ای از صاحب منصبان پایانی متصور نیست و بازار چنان برنامه های نخ نما و مطرود از دیدگاه ملت ، برای عده ای مصون از هرگونه بازخواست و محاکمه ای ، همچنان گرم است.

این قبیل کارهای غیر قانونی ناشیانه و هزینه زا برای نظام و مخدوش کننده وجهه ایران عزیز نزد جهانیان ،طی سالیان گذشته مستمرا ناکارآمدی خود را نشان داده و به وضوح اثبات گردیده که حصرها ،محدودیتها و ممنوعیت های خودخوانده و فاقد وجاهت حقوقی ناظر به تامین هیچگونه منفعت و مصلحتی برای کشور نبوده و به شدت جان بخشهای وسیعی از ملت را آزرده ساخته و موجبات نارضایتی آنان را به دنبال داشته است.

اگر قانون اساسی مبنای اداره کشور است ،در آن صورت قانون تکلیف حتی محاکمه های سیاسی را نیز روشن کرده است و با تکیه بر مبانی مترقی ،هیئت منصفه را بخش تفکیک ناپذیر رسیدگی به اتهامات کنشگران و فعالان سیاسی در دادگاههای صالحه کرده است.

پرسش اساسی این است که چرا شخصیت های خوشنام،محبوب و ارزشمندی چون میرحسین موسوی،زهرا رهنورد ،مهدی کروبی و سید محمد خاتمی ؛محاکمه نشده مجازات می شوند و حصر ، محدودیت و ممنوعیت شامل حالشان می شود؟!

آیا وقت آن نرسیده ریاست محترم جمهوری در پاسخ به مطالبه اساسی مردم و با عنایت به سوگندی که یاد کرده است،اخطار قانون اساسی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد تا بدین بوسیله مانع از تکرار و توسعه اقدامات غیر قانونی و آسیب دیدن اعتماد ملت گردد.

آیا زمان آن نرسیده که کمیسیون اصل نود مجلس به رسالت تاریخی خود عمل کند و مخالفان حاکمیت قانون را به مسیر رعایت قانون و عمل به آن برگرداند؟!