روز شمار حصر:

نظام پارلمانی؛ زمینه سازی های خطرناک

یدالله اسلامی از فعالان اصلاح طلب نوشته است: 

ازمدت ها پیش ایده تغییر نظام ریاستی به پارلمانی درایران کلید خورده است .آغاز این راه با سخنان مقام رهبری درکرمانشاه بود . ولی چندان جدی تلقی نشد ولی نشان از ان داشت که ایده ای درحال شکل گیری وپرورش است . درگذر زمان وبه مناسبت های گوناگون به این مقوله نگاهی گذار شده وپرونده اش در ظاهر بسته شد . درمهمانی افطارمجلس برای نمایندگان ادوار مجلس ا درسال جاری قای سبحانی نیا بدون مقدمه وبا اشاره به مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری واعتراض به افشاگری ها از افای لازیجانی خواست که پروژه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی را پیگیری کند . اقای لاریجانی هم در زمان سخنرانی درمقام پاسخ گفت این کاررا خودتان دنبال کنید . 

ریاست جمهوری برای برخی به عنوان مشکل وانتخاب مستقیم مردم که تنها جایی است که می توانند آشکارا به بیان دیدگاه ونظر سیاسی خود با همه محدودیت ها بپردازند کاستی بزرگ نظام سیاسی دانسته می شود . وبرای بسته شدن این روزنه تلاش واقدام ها دردست اجرا وپیگیری است .

پس از برکناری اقای منتظری در مجلس سوم برخی نمایندگان درحال تهیه نامه ای برای امام بودند که اقای مجید انصاری نقش برجسته ای داشت .احتمالا این پیشنهاد را کسان دیگری به ایشان داده بودند درفضای ان روز ها نمایندگان مجلس به امضای نامه ای پرداختند که براساس ان امام خمینی هم دستور بازنگری قانون اساسی درچند محور مشخص را صادر کردند . 
اما درقانون اساسی اصلاح شده فراتر از موارد پیشنهادی رهبری با مخالفتی که با شوراها در گرفته بود شورای عالی قضایی ؛شورای رهبری و.... حذف شدند . اختیارات قانونی رهبری افزایش وولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر پیدا کرد . قوای سه گانه زیر نظر رهبری قرار گرفتند . نیروی انتظامی از وزارت کشور گسسته شد . و...... نخست وزیر نیز حذف شد وریاست جمهور ریاست دولت را برعهده گرفت که پیش از ان نخست وزیر نقش اساسی تر را داشت و موارد دیگر .....
این اصلاح قانون اساسی؛ قانونی قوی تر ومنسجم تر برای کشور فراهم نکرد .اقای هاشمی رفسنجانی نقش برجسته ای درچگونگی این تدوین وبازنگری داشت وجادارد که نمایندگانی گه دراین بازنگری حاضر بوده اند گزارشی از انچه دران دوران گذشته است را در اختیار مردم بگذارند تا واقعیت ها اشکارتر وروش بررسی قانون اساسی روشن تر شود . اقای بیات زنجانی واقای شیخ حسین هاشمیان واقای هادی خامنه ای دراین زمبنه اطلاعات جامع وکاملی دارند که می توانند به روشنگری کمک بسیار کنند . 
انتخابات ریاست جمهوری دراین سالها نشان داده است که تنها روزنه اظهار نظر وبررسی وبحث ازاد را در کشور فراهم کرده وامکان آگاهی بیشتر مردم از مشکلات وتنگناها را فراهم می کند . اگرچه بسیاری از صاحبان صلاحیت وتوانایی امکان رقابت را پیدا نمی کنند .بااین همه بازهم مردم سهمی درانتخاب پیدا می کنند وبرخی مشکلات وتنگناها به میان می آید وزمینه برای افزایش آگاهی سیاسی مردم نیز افزایش می یابد .

نظارت استصوابی راه انتخاب درست مردم را بسته است . اگر نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور می یافتند واگر نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را نمی گرفت ان گاه روند بحث وبررسی دچار دگرگونی می شد . خوب حالا تصور کنید با یک مجلس برخاسته از نظارت استصوابی کار انتخاب رئیس دولت هم به چنین مجلسی سپرده شود چه برسر انتخاب مستقیم مردم وجمهوری می آید . 
این راه وپیشنهادها نیم نفس ورمق اندک جمهوری را نیز خواهد گرفت ولازم است با هوشیاری وبدون ملاحظه مورد بررسی قرار گرفته واین زمینه سازی ها دست کم گرفته نشود .