روز شمار حصر:

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

بهمن امویی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی جنبش سبز می نویسد: چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

1- هر چهار سال مقامات کشور در نقش اپوزیسیون وارد عمل می شوند و چیزهایی می گویند که تا پیش از آن ،شهروندان برای گفتن بخشی از آن روانه زندان می شدند.

2- فقرا و محرومان مداوم یادآوری می شوند و تازه متوجه می شویم کشور چقدر بیکار دارد،چند نفر بیمار هستند و چه میزان فقیر وجود دارد. چرا که در بقیه روزها و سال ها، کشور پر از شادی است و کمترین مسائل و مشکلی وجود دارد.

3- زنان و شهروندانی که به ندرت در تلویزیون رسمی جایی دارند، مرتب نشان داده می شوند و یادآوری می شود که انگار ایرانی ها با پوشش و تفکر متفاوت هم وجود دارند و ما تا به حال آنها را نمی دیدیم.

4-همین که هر چهار سال بین مردم چیزی توزیع کنند و به بهانه توجه به فقرا کارهایی برایشان بکنند و گاهی شب را سیر بخوابند،یکی از مواهب انتخابات است.

5- بعد از هر چهار سال سطح مطالبات ، آگاهی ها و خواسته های مردم به یکباره وارد فاز جدیدی می شود که تا پیش از آن برای رساندنش به آن سطح، نیاز به هزینه ها و سرمایه گذاری های زیادی بود.

6- با هر سخنرانی و هر آماری ، یک علامت سوال و پرسش جدید برای مردم ایجاد می شود. در حالیکه در ایام دیگر ،هر چه بنویسید و بگوئید این علامت سوال با این سطح از گستردگی و عمق شکل نمی گیرد.

7- هر از گاهی شرایطی پیش می اید تا به بهانه آن خواسته های مخفی شده در زیر خاکستر ایام و ذهن و ندانم کاری و فراموشی،خود را نمایان می کند و بادی به آن دمیده می شود.اینگونه است که نشان می دهند هستند و فراموش نشده اند و با ندیده گرفتن موضوع حل نمی شود.

8- همین که هر چهار سال مقامات به ضرورت وجود مردم پی ببرند،از آن فوایدی است که گاه ده ها سال زحمت و زجر و درفش و دار لازم دارد تا آن را نشان داد.

9- برای داشتن این حداقل ها و دستاوردهای انتخابات ، باید در آن شرکت کنیم. هستند کسانی که بدشان نمی آید همین انتخابات ریاست جمهوری، با همه معایب و مهندسی های پس و پیش آن را به موزه تاریخ بفرستند.