روز شمار حصر:

واکنش نویسنده و کارگران فیلم سینمایی ابد و یک روز به میرسلیم: به روحانی رای می دهم

واکنش سعید روستایی به استفاده میرسلیم از عنوان فیلم "ابد و یک روز"؛

سعید روستایی (نویسنده و کارگران فیلم سینمایی ابد و یک روز) در صفحه اینستاگرامش نوشت:

چه حالی می‌شوید اگر سیاستمداری در مناظره انتخاباتی از نام شما بهره‌برداری سیاسی کند؟ چه حالی می‌شوید اگر ببنید کسانی از نام شما تیر می‌سازند و به‌سوی دولتی پرتاب می‌کنند که بر مبنای اصل مدارا، فضا را برای فیلم‌سازی جوانان فراهم کرده است؟

چه کسی به سیاستمداران اجازه داده که نام اهل هنر را بی‌محابا بر زبان بیاورند؟ آنان که هنرمندان را از اظهارنظر در مسائل سیاسی تحذیر می‌دهند، ببینند که چطور سیاست‌پیشه‌گان پای در گلیم اهل هنر می‌کنند؟

وعده بی‌زمان را به فتیله تزویر روشن می‌کنند و آتش به خرمن دولتی می‌اندازند که آوار هشت ساله قباحت را به نیروی تدبیر از سرمان برداشته.

بار دیگر «تکرار می‌کنم» که امروز نه به دلایل صنفی و شغلی و نه به شوق گرفتن مجوز و پروانه‌ای. بل بنا بر «مصلحت عمومی» رأی خود را به نام حسن روحانی به صندوق می‌اندازم.