روز شمار حصر:

پیام دختر زهرا رهنورد برای مادر سالهای محصور

نرگس موسوی فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در آخرین پست اینستاگرام خود در روز مادر نوشته است: مادر، لطافت گل هاي شمعداني و ظرافت مجسمه هاي شيشه ايش و استقامت پولادينش دراستانه هفتمين بهاري كه در حصر است.

مادري كه نميتوان او را انحصاري براي خود خواست... او مادر آزادي و ازادي خواهي است و همين است كه او را بيش ٢٠٠٠ روز محبوس نگه داشته است. مادر سال ها محصور .. روزت مبارك.

  • و نمي توان در چنين روزي از نرگس محمدي ياد نكرد.. مادري پشت ميله هاي سرد اوين كه جفاي دوري از كودكانش ناجوانمردانه به او تحميل شده است.در استانه اين بهار چه اندازه فرزندانش فقدان اغوش مادر را احساس مي كنند... و ديگر مادران پاك و بخشنده اين سرزمين... مادران شهدا... مادران محبوسين... روزتان مبارک.