روز شمار حصر:

از کجا باید شروع کرد

یدالله اسلامی فعال سیاسی نوشته است: چه باید کرد؟ پرسشی است که بسیار شنیده شده است وبسیاری به میان اورده اند .هرکس به گونه ای  درپی پاسخ برآمده وسخن گفته است .نقش زمان هم در بیان وپاسخ پررنگ بوده است .هنگامی که یک پرسش د ر گذر زمان به پاسخ نمی رسد ودر هر مرحله تاریخی قابلیت تکرار دارد باید اندیشه را برانگیزد که راز ماندگاری یک پرسش چیست ؟ راز رفتن ها ونرسیدن ها چیست ؟ چرا مشکل دیرپای این سرزمین همچنان برجااست ودرگذر زمان با بررسی تنگناها ودشواری ها باز این پرسش شعله ور می شود که چه باید کرد ؟؟ شاید دلیل این ماندگار وتکرار پذیری یک پرسش ساده چه باید کرد آن باشد که نیک درنیافته ایم که برای چه وچه چیزی این پرسش به میان می آید .چه باید کرد برای حل کدام مشکل مطرح می شود وپیرامونش داد سخن داده می شود ؟ به نظر می رسد که باید این تکرار پذیری را د ر نا آگاهی از چیستی دشواری دانست ونشناختن مشکل اساس ماندگاری ان شده باشد .پیش از پرداختن به پرسش چه باید کرد باید به واکاوی وبررسی دریافت وشناخت مشکل پرداخت .این پرسش اولویت دارد که مشکل اصلی کشور کدام است ؟ شاید هرکس به ردیف کردن انبوهی از مشکلات وتنگناها ونارسایی ها ودشواری ها روی بیاورد وبرای حل انها نسخه پیچی را اغاز کند .ولی این پاسخ درست وروشن نیست ردیف کردن انبوه مشکلات به معنای نشناختن مشکل است .ازمیان همه مشکلات یکی را باید به عنوان مشکل اصلی ویا مادر مشکل شناسایی کرده ودلیل بروز وظهور ان را به وارسی وواکاوی گذاشت وبه مدد بررسی های تاریخی اجتماعی برای گذر وحل مشکل در پی یافتن راه ودلیل ونشانه بود ...

اسلامی ۱۲ اسفند ۱۳۹۵