روز شمار حصر:

احمد منتظری و ناطق نوری در مراسم عزاداری حضرت فاطمه