روز شمار حصر:

کتاب مجموعه نامه های مهدی کروبی

کتاب نامه ها، شامل مجموعه نامه های محرمانه و سرگشاده مهدی کروبی منتشر شد.

به گزارش سحام، این مجموعه کارنامه نامه نگاری سیاسی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و رهبر محصور جنبش سبز، مابین بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۶ را شامل می شود.

آقای کروبی مقدمه ای را برای این کتاب از حصر نوشته که در کتاب به چاپ رسیده است.