روز شمار حصر:

سبزها باز در خیابان همدیگر را یافتند

بهمن امویی از خصوص مشاهدات خود از مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی نوشته است:

جمعیت زیادی در ورودی شرقی دانشگاه تهران در خیابان قدس متراکم شده است.در تقاطع انقلاب و قدس ، دو خودرو با بلندگوهای قوی سعی به خط دادن شعارها داشت.هر کدام به یک موتور برق کوچک در عقب همان خودرو متصل بود و چند نفری بالای آن نشسته بودند. یکی دو نفرشان از مردم فیلم می گرفتند و وظیفه بقیه این بود نگذارند صدای بلند گو لحظه ای قطع نشود. مداح که خسته می شد، بلافاصله صدای ظبط شده ای را پخش می کردند، اگر هم در این مشکلی پیش می آمد، خودرویی که به فاصله20 متری آن ایستاده بود، به کمکش می آمد.اما در کمتر از نیم ساعت بلندگوها به ابزار تحت کنترل مردم تبدیل شد:
بلندگو:عزا عزا است امروز
مردم:جنبش سبز ایران صاحب عزا است امروز
بلندگو:یا حسین 
مردم :میر حسین
بلندگو:این همه لشکر آمده
مردم: به عشق اکبر آمده
تعدادی در گروه های 10 یا 155 نفره سعی می کردند همان شعارهای بلندگو ها را تکرار کنند، اما خیلی زود آنها هم خاموش می شدند.برخی از آنها شعار می دادند :" ما همه برادر هستیم."تا بلکه از زیر فشار روانی موجود خود را رها کنند.
برخی دستبند و نشان سبز خود را پس از 8 سال بیرون آورده و با افتخار نشان می دادند. تعدا زیادی از زنان و دختران جوان چادری ، با عکس های هاشمی در دست ،مردم را تشویق به به پاسخ دادن به بلندگو می کردند. 25 خرداد 88 دوباره زنده شده بود و پیش چشم قرار گرفت. مردم خانواده گی آمده بودند. دست در دست هم . اما پخته تر ، مصمم تر و آگاه تر. ورودی انقلاب به حافظ مصادف با اذان ظهر شد. همه سکوت کردند و صدای اذانی که پخش می شد ، تنها صدایی بود که شنیده می شد. خوشحالی از بودن در کنار هم و پیدا کردن دوباره یکدیگر ، در چهره هایشان موج می زد.با این همه به نظر می رسد که گروه های مختلف مردم خیلی شناختی از هم ندارند.همه با پیش زمینه های فکری درست یا نادرست ،نسبت به هم قضاوت می کنند. مردم نیاز دارند که با هم گفتگو کنند.