روز شمار حصر:

اینها مردمند؛ نه فتنه گر نه وابسته!

 یدالله اسلامی

مراسم امروز متنی داشت که از دیدگاه رسمی حاشیه خوانده می شود .متن مراسم امروز مردمی بودند که مدنی ترین رفتاررا برای بیان خواسته های خود به کار بستند.درحالی که بلندگوهای رسمی درماموریتی اشکار به سردادن شعارهای ازپیش تعیین شده می پرداختند کمترین همراهی از مردم متن دیده نمی شد .البته این به معنای آن نیست که گروه های کوچکی به باز فریاد آن شعارها همت نگماشته ویا همراهی اندک نکردند ولی درمیان ان انبوه مردمی جایی چندان نداشتند. درجایی که من ایستاده بودم از دوسوی؛ بلندگوها به تولید وانتشار شعار می پرداختند وانبوه نیروهای امنیتی نیز در انجا حضوری آشکار داشتند ولی تنها چند نفری که بنای همراهی با شعارها بلندگورا داشتند با بی اعتنایی مردم دست از همراهی با بلندگوها برمی داشتند.بد نیست دست اندرکاران اداره کشور فیلم های متن را به خوبی مورد بررسی قرار دهند .اینها نه نفوذی هستندنه وابسته به بیگانه نه درپی براندازی نظامندونه فتنه گر .نه دلبسته به بیگانه هستند نه مخالف دین .اینها مردمند تنها مردم .مردم با خواسته های ساده ومدنی .

ازهمه قشرهای مردم .ازهمه جای شهر وکشور.این مردم ا زحصر وحبس ها وممنوعیت ها دل خوشی ندارند .اینها اندکی ازادی ورواداری می خواهند .شعار آزادی میر حسین وکروبی به خواسته ای اصلی تبدیل شده است مهم نیست رسانه های رسمی دراین باره چه بگویند وچه چیزی را بازتاب بدهند این خواست پیچیده ای هم نیست .مردم از اصلاحات آقای خاتمی به نیکی یاد می کنند چون خاتمی را مردم صلح وآشتی وروا مداری می شناسند .خاتمی هر چقدر محدود تر می شود محبوب تر می شود .حالا خاتمی به مراسم بیاید ویا نیاید مهم نیست ولی این مهم است که فراخوانش برای هم انتخابات وهم این مراسم شنیده می شود .بد نیست همه فیلم ها دیده شود وهمه محدودیت ها به خاطر آورده شود آن گاه این واکنش ها پیامی مهمتر دارند ..آزادی واصلاحاتی که مردم می خواهند راز ماندگاری نظام سیاسی هم هست .پیام اصلاحات ازمیان برداشتن ونادیده انگاشتن کسی نیست .همه باهم برای ایران گام برداشتن وقانون را برسرنوشت کشور حاکم کردن وچند دستگی ها را به هم بستگی تبدیل کردن وتدبیر وخردورزی را جایگزین هیجان واحساس نمودن وفرصت هارا برای بهبود شرایط زندگی مردم ووضعیت کشور به خوبی مورد استفاده قرار دادن واز تهدیدها کاستن وراه بروز تهدیدها ی تازه را بستن است .این ها ساده ونیازهای اولیه کشور است .گردش آزاد اطلاعات ونخبگان ومشارکت در تصمیم سازی وتصمیم گیری وتعیین سرنوشت بخشی ازخواسته های اصلاح طلبانه است که برای همه خوب است .زمان راندن ها وحذف کردن ها سپری شده است .امروز هاشمی که به دلیل اینکه صدای مردم شد این گونه با عزت بدرقه شد . بیایید صدای مردم خوب ایران بشویم وبرای ایرانیان بزرگی وشکوه وصلح وآرامش وپرهیز ازدشمنی ونارسایی را بخواهیم.
اسلامی ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵