روز شمار حصر:

برای رفع حصر اقدام کنید

محمدعلی آهنگران، روحانی جوان نوشته است:

هشت سال از سالِ تلخ هشتاد و هشت گذشته است. همان سالی که تمام کسانی که دل در گرو این نظام دارند ، هرکدام به نحوی خسارت دیدند.
همان‌ سالی که مردم، چند پاره شدند
آن‌ سالِ نحس گذشت، اما نمی توان بر زخم هایی که از آن سال باقی مانده چشم فرو بست.
زخم هایی که اگر هرچه زودتر درمان نشوند، آثار آنها برای همیشه بر پیکره این نظام‌ و کشور خواهد ماند.
بی شک حصر مهمترین مسئله این روزهای نظام است که به همان زخم رها شده بدون هیچ بخیه و تیمار می ماند که اکنون دیگر در آخرین فرصت ها برای مداوای آن‌ قرار داریم.
حال محصورین مساعد نیست. به صلاح کشور و نظام نیست که یک مسئله داخلی که مانند یک اختلاف درون خانواده ای ، با ریش سفیدی قابل حل است، به سوژه ای برای ریختن آب در آسیاب دشمنان قسم‌خورده انقلاب بدل شود.
علما و مراجع عظام نقش غیر قابل انکاری برای میانجیگری و ریش سفیدی میتوانند عهده دار شوند تا طعم پیروزی مردم در اردیبهشت سال جاری برای همگان دو چندان شود.
پیام رای ملت در انتخابات ریاست جمهوری بسیار واضح بود و صدای شان به قدری رسا بود که به نظر نمی رسد رئیس جمهوری محترم، مطالبات آنها را نشنیده باشند.
بیش از هر چیز برای آنکه در دولت دوازدهم در ابتدای راه، اعتماد رای دهندگان و حامیانش را از دست ندهد، باید به سرعت برای رفع حصر اقدامی جدی انجام دهد.
زمانِ صحبت هایی نظیر " خواستم، نشد. " گذشته است.
امام على عليه السلام میفرماید
أشَدُّ الغُصَصِ فَوتُ الفُرَصِ .
سخت ترين اندوهها، از دست رفتن فرصتهاست.
غرر الحكم : ۳۲۱۵
محمدعلی آهنگران

هشت سال از سالِ تلخ هشتاد و هشت گذشته است. همان سالی که تمام کسانی که دل در گرو این نظام دارند ، هرکدام به نحوی خسارت دیدند.
همان‌ سالی که مردم، چند پاره شدند
آن‌ سالِ نحس گذشت، اما نمی توان بر زخم هایی که از آن سال باقی مانده چشم فرو بست.
زخم هایی که اگر هرچه زودتر درمان نشوند، آثار آنها برای همیشه بر پیکره این نظام‌ و کشور خواهد ماند.
بی شک حصر مهمترین مسئله این روزهای نظام است که به همان زخم رها شده بدون هیچ بخیه و تیمار می ماند که اکنون دیگر در آخرین فرصت ها برای مداوای آن‌ قرار داریم.
حال محصورین مساعد نیست. به صلاح کشور و نظام نیست که یک مسئله داخلی که مانند یک اختلاف درون خانواده ای ، با ریش سفیدی قابل حل است، به سوژه ای برای ریختن آب در آسیاب دشمنان قسم‌خورده انقلاب بدل شود.
علما و مراجع عظام نقش غیر قابل انکاری برای میانجیگری و ریش سفیدی میتوانند عهده دار شوند تا طعم پیروزی مردم در اردیبهشت سال جاری برای همگان دو چندان شود.
پیام رای ملت در انتخابات ریاست جمهوری بسیار واضح بود و صدای شان به قدری رسا بود که به نظر نمی رسد رئیس جمهوری محترم، مطالبات آنها را نشنیده باشند.
بیش از هر چیز برای آنکه در دولت دوازدهم در ابتدای راه، اعتماد رای دهندگان و حامیانش را از دست ندهد، باید به سرعت برای رفع حصر اقدامی جدی انجام دهد.
زمانِ صحبت هایی نظیر " خواستم، نشد. " گذشته است.
امام على عليه السلام میفرماید
أشَدُّ الغُصَصِ فَوتُ الفُرَصِ .
سخت ترين اندوهها، از دست رفتن فرصتهاست.
غرر الحكم : ۳۲۱۵
محمدعلی آهنگران