روز شمار حصر:

خواهر آیت الله خامنه ای هم به دیدار مهدی کروبی رفت

در ادامه دیدار فعالان سیاسی و مدنی  بهزاد نبوى، محسن میردامادى، رضا خاتمى، محسن امین زاده، محمدامین هادوى، ابوالفضل قدیانى، عبدالله مومنى، اسدى زیدآبادى و میرزا ابوطالبى در بیمارستان رجایی حاضر  و با خانواده مهدى کروبى دیدار کردند.

در همین حال تعداد از نمایندگان مجلس ششم و مجلس فعلی نیز با حضور در بیمارستان جویای سلامت مهدی کروبی شدند.

خواهر آیت الله خامنه ای هم به دیدار مهدی کروبی رفت که به او اجازه داده نشد و مانند سایر عیادت کنندگان با خانواده مهدی کروبی دیدار کرد. 

طی روزهای گذشته تعدادی از فعالان سیاسی، مدنی، نمایندگان مجلس، دانشجویان و مسئولان به دیدار کروبی رفته اند.